Hodnotenie
Príklady č.1: Komplexné čísla
Násobenie číslom 2+i (vojdite kurzorom do šedého štvorca)
Základná veta algebry
Lineárna transformácia s maticou
   1 -1
   2 1
Príklady č.2: Bázy, lineárne transformácie, matice
Skladanie a sčitovanie lineárnych transformácií
Príklady č.3: Skalárny súčin; obsah (determinant) v rovine
Transformácia so záporným determinantom
Príklady č.4: Objem (determinant), vektorový súčin, afinné transformácie
Ako sa násobia matice (vojdite kurzorom na políčko vo výslednej matici, a uvidíte, ktorý riadok s ktorým stĺpcom treba vynásobiť)
Výpočet hodnosti matice (t.j. dimenzie obrazu lineárneho zobrazenia) (pdf, OpenOffice)