Hodnotenie predmetu Matematika 2 (16.02.2013)


Body:

písomky na cvičeniach: max. 20 bodov
semestrálna písomka: max. 20 bodov
skúšková písomka: max. 35 bodov
ústna skúška: max. 5 bodov

Ku skúške bude pripustený iba poslucháč, ktorý počas semestra získa viac ako 12 bodov. Zlý výsledok ústnej skúšky môže znamena zhoršenie známky o 1 stupeň oproti hodnoteniu podža písomných testov.Známkovanie:

0 - 44 = Fx
45 - 51 = E
52 - 58 = D
59 - 65 = C
66 - 72 = B
73 - 80 = A