František Herman

Základné info

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

email: feriherman@gmail.com

Nájdete ma v miestnosti F2 226.

Konzultácie po dohode emailom.