ESF logo high

Hlavným cieľom projektu JATEA je:


Tvorba a poskytovanie študijných programov magisterského štúdia z jadrovej a teoretickej fyziky v anglickom jazyku. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK je, čo sa týka kvality výučby i výskumu, špičkovou slovenskou fakultou (napr. správa nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, http://www.arra.sk, z decembra 2005). Jadrová a teoretická fyzika sú úplne medzinárodné disciplíny, na všetkých konferenciách a seminároch s medzinárodnou účasťou sa komunikuje v angličtine. Kvalita odbornej prípravy na FMFI UK tak sama o sebe nestačí pre plné využitie potenciálu absolventov v konkurenčnom európskom prostredí.


Ciele projektu:

Uskutočnenie projektu významne povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti absolventov ako i pedagogického zboru FMFI UK v súlade s globálnym cieľlom JPD NUTS II - Ba Cieľ 3 Zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov. Hlavný cieľ projektu plne sleduje Prioritu č.2 Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov a Opatrenie 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

Špecifické ciele:

Cieľovými skupinami predkladaného projektu sú: